St Petersburg, The Musorgsky Hall

Romances by Rimsky-Korsakov. Third evening


Rimsky-Korsakov – 175

PERFORMERS:
Anastasia Donets
Kirill Belov
Lyudmila Gradova
Artyom Melikhov
Yulia Suleimanova
Denis Begansky
Nikolai Statsiuk
Olga Maslova
Anatoly Trukhin
Igor Barbakov
Elena Gorlo
Yaroslav Petryanik
Pavel Shmulevich
Viktoria Yastrebova
Dmitry Voropaev

Piano: Anatoly Kuznetzov, Ksenia Isaeva, Vasily Popov, Anna Kantor, Elena Fedorenko, Alexei Vyakhirev

Artistic Director of the Academy: Larisa Gergieva

Age category 6+

Any use or copying of site materials, design elements or layout is forbidden without the permission of the rightholder.
user_nameExit